Gedragscodes

Alle gedragscodes op deze pagina zijn gebaseerd op de gedragscodes van het centrum veiligheid sport.

Trainers & Coaches

Als trainer en/of coach ben je verantwoordelijk om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Dit doe je door onderstaande regels toe te passen:

 1. Een trainer, coach of begeleider zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 2. Een trainer, coach of begeleider kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 3. Een trainer, coach of begeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt  bovendien een verklaring omtrent gedrag, VOG, overleggen.
 4. Een trainer, coach of begeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn of haar positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van machtsmisbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 5. Een trainer, coach of begeleider respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect m met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers of douches.
 6. Een trainer, coach of begeleider tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 7. Een trainer, coach of begeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet word gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 8. Een trainer, coach of begeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 9. Een trainer, coach of begeleider ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de regelementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 10. Een trainer, coach of begeleider is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of één van de vertrouwenscontactpersonen.
 11. Een trainer, coach of begeleider is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt in het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij betrokken bij bent.
 12. Een trainer, coach of begeleider drinkt geen alcohol tijdens het training geven of coachen.

Sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijf. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Dit doe je door onderstaande regels toe te passen:

 1. De sporter is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur of één van de vertrouwenscontactpersonen. Ook wanneer je gevraagd wordt om vals te spelen, meld dit.
 2. De sporter respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 3. De sporter respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 4. De sporter gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 5. De sporter blijft van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 6. De sporter houdt zich aan de regels. Lees de regelementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 7. De sporter tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 8. De sporter discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 9. De sporter is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping, doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste service. Wed niet op eigen wedstrijden.
 10. De sporter meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code(s) bij het bestuur.
 11. De sporter drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.

Bestuurders

Als bestuurder zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe:

 1. Een bestuurder zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving wen een sfeer waarin alle sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
 2. Een bestuurder is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging en richt je op het belang van de leden.
 3. Een bestuurder is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
 4. Een bestuurder is betrouwbaar. Hou je aan de regels en afspraken, zoals de staturen regelementen en besluiten van de nationale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
 5. Een bestuurder is zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht  bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
 6. Een bestuurder voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten.
 7. Een bestuurder is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 8. Een bestuurder zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de regelementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn.
 9. Een bestuurder neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
 10. Het bestuur is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar. Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Vertrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of anderen.
 11. Een bestuurder ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de regelementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

Scheidsrechters en officials

Als scheidsrechter en official zorg je dat de wedstrijd goed en sportief verloopt. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe:

 1. Een scheidsrechter en/of official gaat respectvol om met alle betrokkenen.
 2. Een scheidsrechter en/of official zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd. Schept een omgeving en sfeer waarin alle sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 3. Een scheidsrechter en/of official organiseert een goede samenwerking met andere officials die in de wedstrijd actief zijn.
 4. Een scheidsrechter en/of official is dienstbaar. Zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
 5. Een scheidsrechter en/of official ziet toe op naleving van regels en normen. Ziet toe op naleving van regelementen, huisregels, deze gedragscode(s) en andere normen.
 6. Een scheidsrechter en/of official is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en beweegredenen.
 7. Een scheidsrechter en/of official is een voorbeeld voor anderen. Onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.
 8. Een scheidsrechter en/of official neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenstanders, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit aan het bestuur.
 9. Een scheidsrechter en/of official biedt geen gunsten, diensten of vergoedingen aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 10. Een scheidsrechter en/of official is collegiaal. Ten opzichte van andere scheidsrechters en officials, ook als hij of zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.
 11. Een scheidsrechter en/of official is zich bewust van de risico’s van matchfixing. Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven
Translate